موسسه غیر انتفاعی , غیر تجاری اتحادیه صنف سازندگان وفروشندگان ساعت تهران که شخصیتی است حقوقی در تاریخ  24 / 04 / 1393 به شماره ثبت 34302 , شناسه ملی 14004230069 ثبت و به موجب مجوز شماره  17820  مورخ 15 / 04 / 1393 اتاق اصناف در روزنامه رسمی شماره  20211  مورخ  05 / 05 / 1393  انتشار گردید  .

مدت موسسه :  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  

مرکز اصلی موسسه  : خیابان انقلاب اسلامی  ـ  میدان فردوسی  ـ  خیابان شهید عباس موسوی  ( فرصت )  ـ کوچه شهید کاظم موسوی  ـ  پلاک  11

اولین مدیران موسسه  :

1         ـ  عبدالرحیم           احمدی  :              به سمت رئیس اتحادیه

2        ـ  پرویز                      پزشکی :             به سمت عضو اصلی و نایب رئیس اتحادیه

3        ـ  علی                      رضاخانلو :           به سمت عضو اصلی و خزانه دار اتحادیه

4        ـ  غلامحسن    ادریس آبادی :            به سمت عضو اصلی و بازرس  اتحادیه

5        ـ  سیدفاضل      میراختیاری :            به سمت عضو اصلی و دبیر اتحادیه

به مدت 4 سال تعیین  گردیدند