آقای رضا خراسانی نماینده اتحادیه ساعت در بیمه ایران می باشد که در پایان هرسال نسبت به بیمه نمودن پرسنل , هیت مدیره و اعضاء صنف ساعت اقدام نموده و قرارداد سالیانه می بندد