هیئت مدیره دوره پنجم اتحادیه ساعت که شامل آقایان : عبدالرحیم احمدی به عنوان رئیس اتحادیه , پرویز پزشکی  نایب رئیس, علی  رضاخانلو خزانه دار , غلامحسن ادریس آبادی بازرس و سیدفاضل میراختیاری می باشند.

فعالیت خود را از تاریخ 28 / 02 / 1391  شروع کرده و همچنان مشغول به فعالیت و همکاری در اتحادیه  می باشند .