اعضاء تازه وارد به صنف ساعت که برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه مراجعه نموده اند , می بایست دوره های آموزشی صنف را زیر نظر آقای محمدرضا  انوری منفرد گذرانده و بادریافت گواهی دال بر صلاحیت برای فروش یا تعمیر ساعت اقدام به بقیه مراحل دریافت پروانه کسب نمایند .