مسئولیت این واحد رسیدگی به مشکلات حقوقی پرونده ها و صنف بوده که آقای فرهاد سلیمانی به عنوان وکیل اتحادیه مشغول به همکاری می باشند .