اتحادیه صنف                                                            به نام خدا                                                         شماره فرم :  7  

        سازندگان وفروشندگان ساعت تهران                                                                                                تاریخ درخواست  :

 

تعهدنامه محضری جهت اجاره نامه عادی

اینجانب ............................................................. فرزند ................................ به شماره شناسنامه .......................................... صادره از ............................. متولد سال .............................. به شماره ملی ................................................ مقیم ............................ به نشانی ............................................................................................................................................................................................. متصدی واحد صنفی ................................... واقع در ............................................................................................................. ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد می گردم که کلیه مسئولیت های جزائی و حقوقی ناشی از عدم انطباق این مدارک با مکان (ملکی یا اجاره ای) مورد تقاضا را پذیرا بوده و شخصاَ در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامدهای مترتب بر آن و هرگونه دعاوی احتمالی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشم. بدیهی است پس از اخذ پروانه کسب در صورت بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضائی و با اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط اعلامی از سوی مراجع و سازمان های ذیربط ( ضوابطی که منجر به اخذ پروانه کسب در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی و آئین نامه مربوطه گردیده است) اتحادیه برابر مقررات موظف به ابطال پروانه کسب خواهد بود و اینجانب با امضای این تعهد مسئولیت پاسخگویی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی و معارفین احتمالی را شخصاَ به عهده داشته و اتحادیه در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 

امضاء:

 

 

 

 

 

تذکر: این فرم می بایست در دفاتر رسمی تکمیل و به اتحادیه تحویل گردد.