اتحادیه ساعت با کد ISIC   91202548 در رسته های صنفی زیر اقدام به گرفتن آزمون فنی و صدور پروانه کسب برای اعضاء خود می نماید :

 

ردیفنام رستهکد رستهحداقل متراژ
1فروش ساعت5238216
2تعمیروفروش ساعت 5260816
3تولید و مونتاژ ساعت33301280
4فروش ابزار و قطعات ساعت333012 ت12
5بنکداری و فروش ساعت51363112