اعضاء صنف ساعت که به هر دلیلی قادر به حضور در واحد صنفی خود نبوده و یا دارای چند واحد صنفی می باشند ملزم به معرفی مباشر فنی برای واحد صنفی خود بوده که می بایست با دردست داشتن مدارک زیر جهت دریافت کارت مباشرت به اتحادیه مراجعه نمایند .

 

فتوكپي از تمامي صفحات شناسنامه   2  سري

 

فتوكپي از پايان خدمت  2  سري    (  براي متولدين1337 به بعد  ) 

 

            فتوكپي از آخرين مدرك تحصيلي 

 

           فتوکپی کارت ملی  2  سری 

12  قطعه عكس  4  ×  3  جديد