افرادی که تصمیم به دریافت پروانه کسب 5 ساله دارند می بایست با دردست داشتن مداک زیر به اتحادیه مراجعه و درصورت تائید کلیه مدارک سایر مراحل را برای دریافت پروانه کسب انجام دهند :

فتوکپی از سند مالکیت /  اجـاره نامه رسمی  / اجاره نامه عادی / مبایعنامه   

موافقت مالک   /  موافقت شریک  (  در صورت داشتن  ) 

استعلام از اتحادیه قبلی در صورت سابقه داشتن در اتحادیه دیگر

            کپی قبض تلفن واحدصنفی   

فتوكپي از تمامي صفحات شناسنامه   2  سري

فتوكپي از پايان خدمت  2  سري    (  براي متولدين      1337        به بعد  ) 

            فتوكپي از آخرين مدرك تحصيلي 

          فتوکپی کارت ملی  2  سری 

18     قطعه عكس  4  ×  3  جديد

آخرین مدرک از دارائی ( پرداختی مالیات ) و شهرداری  ( عوارض مشاغل ) حداکثر مربوط به دوسال قبل