اعضاء صنف ساعت که دارای پروانه کسب می باشند و مهلت پروانه آنها متقضی گردیده می بایست با دردست داشتن مداک زیر به اتحادیه مراجعه و درصورت تائید کلیه مدارک سایر مراحل را برای دریافت پروانه کسب انجام دهند :

6  قطعه عكس  4  ×  3  جديد 

 اصل جواز کسب دائم قبلی 

آخرین مدرک از دارائی ( پرداختی سالیانه مالیات ) و شهرداری ( عوارض  مشاغل )  حداکثرمربوط به دوسال قبل

فتوکپی کارت ملی 2  سری 

فتوکپی قبض تلفن واحد صنفی

کپی از صفحه اول و توضیحات شناسنامه   (  در صورت داشتن توضیحات  )