نرخنامه جدید سال 95 برای واحدهای صنفی دارای مجوز تعمیرات ساعت
همکاران می توانند بدون مراجعه به اتحادیه از روی سایت نرخنامه را کپی بگیرند و در محل کسب خود قرار دهند.

دانلود نرخ نامه