معرفی نامه ویزیتور

 

ریاست محترم اتحادیه صنف ساعت تهران

با سلام

    احتراما بدینوسیله اینجانب  .....................................................  فرزند  ................................ به شماره شناسنامه   ............................ صادره از  ...........................   متولد  ............................  سابقه صنفی   ..............  سال تقاضای صدور کارت ویزیتوری برای واحد صنفی آقای  .............................................. دارای پروانه کسب شماره  ..........................  مورخ  ..........................  به نشانی  ...............................................................................................................................................  را از آن اتادیه محترم دارم  .

لذا صدور کارت بنام مشارالیه بلامانع می باشد  .

 

امضاء