مدارك  مورد نيـاز برای صدورپروانه کسب

 

 

 فتوکپی از سند مالکیت /  اجـاره نامه رسمی  / اجاره نامه عادی / مبایعنامه   

موافقت مالک   /  موافقت شریک  (  همراه با کپی شناسنامه و کارت ملی ) 

استعلام از اتحادیه قبلی در صورت سابقه داشتن در اتحادیه دیگر

تائیدیه کدپستی واحد صنفی ( مراجعه به پست خانه محدوده محل کسب و دریافت تائیدیه پستی )   

آخرین برگه دارائی ( برگه قطعی سال 95 یا عملکرد سال 96 )

فتوكپي از تمامي صفحات شناسنامه   2  سري

فتوكپي از پايان خدمت  2  سري    (  براي متولدين      1337        به بعد  ) 

فتوكپي از آخرين مدرك تحصيلي 

فتوکپی کارت ملی  2  سری 

12  قطعه عكس  4  ×  3  جديد

تکمیل فرم تعهدنامه محضری و گواهی امضاء توسط دفترخانه ( کپی پیوست  )

تکمیل فرم برگ مشخصات و تعهدنامه صنفی ( کپی پیوست )

  • کلیه متقاضیان پروانه کسب ملزم به گذراندن 3  روز دوره آموزشی اتاق اصناف در نوبت صبح یا بعدازظهر می باشند *