معرفی نامه صاحب پروانه کسب

 

ریاست محترم اتحادیه صنف ساعت تهران

با سلام

    احتراما بدینوسیله اینجانب  .....................................................  فرزند  ................................ به شماره شناسنامه  ............................ صادره از ........................... مالک / سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه / یه واحد به شماره پروانه کسب ..............................  مورخ  ........................... جزء پلاک ثبتی  ...............................  آقای  ...............................................  راجهت ویزیتوری برای واحد صنفی به نشانی  ....................................................................................................................................  جهت اشتغال به کسب  ..........................................  تعیین و معرفی می نمایم .

لذا صدور کارت بنام مشارالیه بلامانع می باشد  .

 

امضاء