اتحادیه صنف                                                            به نام خدا                                                 شماره فرم :6 - ب

        سازندگان وفروشندگان ساعت                                                                                              تاریخ درخواست  :

 

تعهدنامه مباشرت

 

 

 

 

مشخصات صاحب پروانه

 

 

نام :                نام خانوادگی :                                                                                           نام پدر :                محل تولد :    

    تاریخ دقیق تولد :                                                         شماره شناسنامه :                                                                                                                                                               کد ملی :                            

تلفن ثابت :                                               تلفن همراه :                                                                                                           فاکس :               کد      پستی :                                                                                            دارنده پروانه کسب شماره :                                              مورخ :                                                                                                                     در رسته :                                                                                                             

نشانی :   

 

 

اینجانب  ......................... .........................  با مشخصات فوق الذکر آقای ....................................................... را جهت اشتغال به کسب  ......................................  تعیین و معرفی می نمایم . لذا صدورکارت بنام مشارالیه بلا مانع می باشد  .

 

                                                                                                                       امضاء صاحب پروانه :

 

 

 

 

مشخصات شرکت

این قسمت در مورد شخصیتهای حقوقی ( شرکتها ) تکمیل می شود . ضمنا مشخصات نماینده هیئت مدیره به شرح فوق تکمیل می گردد 

 

نام شرکت :                 تاریخ تاسیس شرکت :                                          شماره ثبت شرکت :                         تعداد شرکاء :             نوع کاربری شرکت :    

          

 

مشخصات مباشر

نام :                                                 نام خانوادگی :                   نام پدر :             شماره شناسنامه :                                                                                                                                                      محل تولد :             تاریخ دقیق تولد :                                                      کد ملی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تلفن ثابت :                                                              تلفن همراه :                                                                                                                                                                             سابقه صنفی  :                 آدرس محل سکونت  :    

 

 

اینجانب  .................................................... با مشخصات فوق متعهد میشومنسبت به کارت مباشرت صادره از سوی اتحادیه ساعت چنانچه در آینده از سوی سازمانهای دولتی مانند بیمه و دارائی اعتراضی انجام پذیرد ، اتحادیه مختار به ابطال کارت صادره خواهد بود و طبق ضوابط باید پرونده را تکمیل نماید و همچنین در صورتیکه مالک / مستاجر واحد مزبور قصدبرکناری اینجانب را داشته باشد درصورت ابطال کارت مباشرت اینجانب از ضررو زیان حاصله هیچگونه ادعائی را نخواهم نمود .

                                                                                                                                                     امضاء مباشر :                                                               

 

 

 

ورود به دفتر

تاریخ  :

 

   

 

 

 

 

 

کروکی واحد صنفی مورد تقاضا  :

 

شمال